Sociálne služby

V našom zariadení poskytujeme našim klientom sociálnu službu, ktorá zahŕňa:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • zdravotnícka a ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie a stravovanie
  • upratovanie, pranie bielizne, žehlenie
  • základné sociálne poradenstvo
  • záujmovú činnosť
  • úschovu cenných vecí
  • spoločenský program

K uvedeným základným sociálnym službám zabezpečujeme aj poskytovanie iných služieb na základe požiadaviek klientov (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, masáže, manikúra, pedikúra, kaderník, oxygenoterapia, rehabilitačné cvičenia). 

Stravovanie je zabezpečené podávaním stravy 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera) s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta, v súlade so zásadami zdravej výživy.