Žiadosť o prijatie

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

v Zariadení pre seniorov, Zelená Dunajská Lužná n.o.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 44/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

K žiadosti je potrebné doložiť:

· Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok o odkázanosti na sociálnu službu

· Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne

· Vyhlásenie o majetku s overeným podpisom

Žiadateľ ďalej doloží právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony a listinu o ustanovení za opatrovníka, ak toto bolo vydané.

Spracovanie osobných údajov:

Zelená Dunajská Lužná, n.o. spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorých je zákon č. 448/2008 Z. z. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom v archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Zelená Dunajská Lužná, n.o., Lipnická 2/C, 900 42 Dunajská Lužná, zelenadulu@gmail.com. Pre bližšie oboznámenie sa s vašimi právami a našimi povinnosťami nájdete informácie na stránke www.zdl.sk v časti Ochrana osobných údajov.